for hver dag der går

18883622
Mit 2018 var en rutsjebanetur.
Nu vil jeg gerne dele mit kommende 2019 med små digte, sætninger eller længere historier for hver dag der går, imens jeg håber på, at det hele falder på plads. Eller falder til jorden. Velkommen til.

AA
aa

230. 18. august

jeg fik set sander i dag. min lillebror har det godt

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...